Expirado o prazo de presentación de solicitudes de admisión ao proceso e examinada a documentación, quedou aprobada a relación provisional de aspirantes admitido/as e excluídos/as.

Publicada no Taboleiro de Anuncios do Concello, así como na sede electrónica. Os/as interesado/as dispoñen dun prazo de 3 días hábiles para a subsanación de defectos ou omisións, e para reclamacións.

Máis información: https://concellodeantas.sedelectronica.gal/board