O Concello de Antas de Ulla publica o listado definitivo de admitido/as no proceso de selección de persoal interino para o posto de Secretaría-Intervención e as datas do proceso de selección.

A realización dos exercicios da fase de oposición terá lugar o día 25 de abril na Casa do Concello de Antas de Ulla, a partir das 09:30 horas, debendo presentarse todos o/as aspirantes á hora referida, provisto/as da preceptiva
documentación identificativa.

Máis información: https://concellodeantas.sedelectronica.gal/board