O obxecto destas bases é a regulación da bolsa para a selección do persoal interino para o desempeño de postos reservados a persoal funcionario da administración local con habilitación de carácter nacional no Concello de Antas de Ulla.

Toda a información publicouse no BOP de Lugo o día 26 de marzo: https://www.deputacionlugo.gal/gl/node/80736