Franxas secundarias

O Concello de Antas de Ulla dótase dun Plan Municipal de Prevención e Defensa Contra os Incendios Forestais, cuxa aprobación inicial foi publicada no BOP o 11 de febreiro. O seu obxectivo principal é a definición da rede de faixas secundarias de xestión da biomasa, formadas por un conxunto de parcelas lineais do territorio estratexicamente localizadas, e garantir o control e a eliminación total ou parcial da biomasa forestal, mediante técnicas silvícolas axeitadas, coa fin principal de reducir o risco de incendio e protexer a seguranza das persoas.

O documento foi redactado por SEAGA en colaboración co Concello de Antas de Ulla, en virtude da adhesión do Goberno local ao Convenio de Colaboración subscrito entre a Xunta de Galicia, a FEGAMP e SEAGA en materia de prevención e defensa contra os incendios forestais para o establecemento dun sistema público de xestión da biomasa nas faixas secundarias.

Neste Plan defínese a rede de faixas secundarias de acordo co establecido na Lei 3/2007, de 9 de abril, de prevención e defensa contra incendios forestais de Galicia, no cal se inclúe a rede secundaria de faixas de xestión da biomasa perimetral ao solo urbano, núcleos rurais e urbanizables, ao redor das edificacións destinadas ás persoas, vivendas illadas, urbanizacións, depósitos de lixo, cámpings, gasolineiras, parques e instalacións.

Franxas secundarias.

IRP Moderado

A análise estatística dos incendios forestais acontecidos no Concello foi elaborada a partir dos datos proporcionados pola Consellería do Medio Rural para o período 2008-2017. Segundo o PEIFOGA, o Índice de Risco Potencial (IRP) para o Concello de Antas de Ulla é Moderado e NON está declarado como Zona de Alto Risco (ZAR).

Para o período considerado o Concello de Antas de Ulla presenta unha media de 8,40 incendios/ano e 18,11 hectáreas/ano queimadas. O número de incendios forestais ocorridos foi de 84 lumes, queimando un total de 181,05 hectáreas, 39,78 arboradas e 141,27 rasas.

No concello de Antas de Ulla non hai declarada ningunha parroquia de alta actividade incendiaria segundo o Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia (PLADIGA 2020).

Amósanse a continuación os datos desagregados por parroquias. Tal e como se pode apreciar, o maior número de incendios ocorre nas parroquias de A Cervela (San Miguel) e Árbol (Santalla), sendo a de San Fiz de Amarante (San Fiz) a que presenta maior superficie queimada.

Lumes por parroquia.

Análise do estado forestal do Concello

O importante valor que o monte cumpre para a cidadanía no seu conxunto, está ameazado pola propagación de incendios forestais, afectando a súa riqueza ambiental e paisaxística e ás actividades agroforestais que se desenvolven no monte. Así mesmo, os incendios forestais, chegan a ameazar incluso á seguridade das persoas e dos bens.

Neste contexto, cabe destacar a importancia da análise do estado forestal do Concello, así coma as zonas prioritarias de actuación e as faixas de prevención contra os incendios forestais, o que facilitará a toma de decisións para determinar as medidas necesarias en cada caso.

O Plan, a disposición na sede electrónica

O Plan Municipal de Prevención e Defensa Contra os Incendios Forestais está a disposición de quen o queira consultar na sede electrónica do Concello de Antas de Ulla https://concellodeantas.sedelectronica.gal/ e nel pódese acceder tamén á cartografía completa das faixas secundarias de xestión de biomasa.