TERMOS LEGAIS DO PORTAL concellodeantas.org

 

De acordo co establecido pola Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informamos de que os seus datos serán incluídos nun ficheiro do que é titular CONCELLO DE ANTAS DE ULLA, e poderán ser utilizados coas seguintes finalidades en cada caso concreto: facilitar o acceso aos contidos ofrecidos a través da páxina web e o estudio da utilización dos servizos por parte dos usuarios e visitantes.

 

O envío dos seus datos de carácter persoal a través desta páxina web, con motivo da realización dunha solicitude de información supón o consentimento pola súa parte para a inclusión e tratamento dos seus datos nun ficheiro rexistrado por esta entidade ante a AGPD. Os datos obtidos serán utilizados para atender a solicitude realizada por Vostede mesmo.

 

O CONCELLO DE ANTAS DE ULLA, non cederá información a terceiros sen consentimento previo dos usuarios, excepto nos supostos regulados nos artigos 11 e 12 da LOPD: Cando a cesión está autorizada nunha Lei; Cando se trate de datos recollidos de fontes accesibles ao público; Cando a cesión que deba efectuarse teña por destinatario ao Defensor do Pobo, o Ministerio Fiscal ou os Xuíces ou Tribunais ou o Tribunal de Contas, no exercicio das funcións que teñen atribuídas; Cando a cesión teña como destinataria a institucións autonómicas con funcións análogas ao Defensor do Pobo ou ao Tribunal de Contas; Se a comunicación se efectúa previo procedemento de disociación.

No suposto de que se solicitase ao usuario datos de carácter persoal por medios distintos dos anteriormente expostos, o CONCELLO DE ANTAS DE ULLA lles comunicará de forma expresa e inequívoca respecto das condiciones en que se recollan datos persoais e as finalidades coas que van ser utilizados, da obriga de facilitalos ou non, dos dereitos que asisten ao usuario, das condicións en que se poden exercitar, dos destinatarios da información, do responsable do ficheiro e de calquera outra información complementaria que resulte necesaria.

 

Poderá exercer o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos persoais, nos termos e nas condicións previstos na LOPD, dirixíndose por escrito ao CONCELLO DE ANTAS DE ULLA en PRAZA DE ESPAÑA, 2, 27570 – ANTAS DE ULLA (LUGO).

 

O feito de que non introduza os datos de carácter persoal que se lle piden obrigatoriamente no formulario de contacto poderá ter como consecuencia que o CONCELLO DE ANTAS DE ULLA no poida atender a súa solicitude. Así mesmo, aceptando este aviso legal, recoñece que a información e os datos persoais que se recollen son exactos e verídicos.

 

Enderazo: PRAZA DE ESPAÑA, 2, 27570 ANTAS DE ULLA (Lugo).

Teléfono: 982 379 251

Mail: concellodeantasdeulla@gmail.com

Web: www.concellodeantas.org