Localización
ubicacion

Servizos ó cidadán

Servizos ó cidadán

imagen

Categorías

Últimos engadidos.

0 - 0
INSCRIPCIÓN NO REXISTRO MUNICIPAL DE PARELLAS DE FEITO
Requisitos:
- Ser maiores de idade ou menores emancipados.
- Non ter vínculo matrimonial subsistente.
- Non ter unha relación de parentesco por consanguinidade ou adopción en liña recta ou colateral ate segundo grao.
- Ser residentes no municipio de Antas de Ulla.
Inscrición: Solicitude mediante instancia dirixida ó Alcalde, conforme modelo que se pode descargar na “zona de descargas” deste web, xunto coa documentación acreditativa de que se reúnen os requisitos esixidos.
(Ver modelo de instancia en:
http://www.concellodeantas.com/descargas/


0 - 0
EXPEDICIÓN DO CARNÉ XOVE/MÁIS
Documentos a aportar:
- DNI/NIF.
- Unha foto tamaño carné.
- Impreso de Taxas da Xunta de Galicia, que se facilitará na Oficina Municipal de Información Xuvenil (que deberá ser aboada nunha Entidade Financieira con un custo de 6 euros).
- Impreso de solicitude (gratuito), facilitado pola Oficina Municipal de Información Xuvenil.


Avisos

Taboleiro Informativo

0 - 0
INSCRIPCIÓN NO REXISTRO MUNICIPAL DE PARELLAS DE FEITO
Requisitos:
- Ser maiores de idade ou menores emancipados.
- Non ter vínculo matrimonial subsistente.
- Non ter unha relación de parentesco por consanguinidade ou adopción en liña recta ou colateral ate segundo grao.
- Ser residentes no municipio de Antas de Ulla.
Inscrición: Solicitude mediante instancia dirixida ó Alcalde, conforme modelo que se pode descargar na “zona de descargas” deste web, xunto coa documentación acreditativa de que se reúnen os requisitos esixidos.
(Ver modelo de instancia en:
http://www.concellodeantas.com/descargas/


0 - 0
EXPEDICIÓN DO CARNÉ XOVE/MÁIS
Documentos a aportar:
- DNI/NIF.
- Unha foto tamaño carné.
- Impreso de Taxas da Xunta de Galicia, que se facilitará na Oficina Municipal de Información Xuvenil (que deberá ser aboada nunha Entidade Financieira con un custo de 6 euros).
- Impreso de solicitude (gratuito), facilitado pola Oficina Municipal de Información Xuvenil.


0 - 0
TRÁMITES QUE SE REALIZAN NO REXISTRO CIVIL E XULGADO DE PAZ
Solicitude de certificacións de nacemento, matrimonio e defunción.
Solicitude de duplicado do libro de familia.
Solicitude de fe de vida e estado.
Compulsa de fotocopias.
Solicitude de cambio de nome polo equivalente en lingua galega.
Expedientes de rectificación de erros.
Expediente de inscrición de nacemento fora de prazo.
Expediente de traslado da inscrición de nacemento.
Expedientes de cambio de nome.
Expediente de inclusión de 2º apelido.
Expediente de inclusión de nome do pai (a efectos identificadores).
Matrimonio Civil.
Solicitude de Xustiza Gratuíta.
Nacionalización.0 - 0
TRÁMITES NAS OFICINAS MUNICIPAIS (Documentación precisa)
Para a Inscrición ou Modificación no Padrón Municipal:
- Fotocopia do DNI.
- Solicitude asinada.
Para a Alta no Servizo de Abastecemento domiciliario de Augas:
- Fotocopia do DNI.
- Solicitude asinada.
- Xustificante bancario de pago das Taxas (15,03 euros).
Obtención do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica:
- Fotocopia do DNI.
- Fotocopia da Ficha Técnica do Vehículo.
- Xustificante de pago do Imposto.
Inscrición no Rexistro Municipal de Ciclomotores:
- Fotocopia do DNI.
- Fotocopia compulsada da Ficha Técnica.
- Solicitude de Inscrición asinada.
- Xustificante de pago do Imposto.
Inscrición no Rexistro Municipal de Animais de Compañía:
- Fotocopia do DNI do solicitante.
- Fotocopia compulsada da Cartilla de Vacinas.
- Identificación do Microchip.
- Anexo de datos do animal de compañía.
- Solicitude asinada.
Solicitude de modificación de Datos Catastrais:
- Fotocopia do DNI do solicitante.
- Documento de propiedade.
- Solicitude asinada.