Localización
ubicacion

Servizos ó cidadán

Corporación Municipal

Salón de Plenos da Casa do Concello

corporacion

Os resultados electorais do día 20 de maio de 2011 configuraron a Corporación Municipal composta polos veciños indicados a continuación.

O acto de toma de posesión tivo lugar no Salón de Plenos do Concello o día 11 de xuño de 2011

 

 

ALCALDE:

- D. Javier Varela Pérez (PP)

CONCELLEIROS:- D. José Robustiano Taboada Frías (PP)
- Dª. Doris Sobrado Salgado (PP)
- D. Carlos Sobrado García (PP)
- D. Francisco Javier Blanco Diéguez (PP)
- D. Ramón Fernández García (PP)
- Dª María Pilar García Porto (PSOE)
- D. José Manuel Vázquez Varela (PSOE)
- D. Luis Coucheiro Sánchez (PSOE)
- D. Javier Doval Otero (BNG)
- Dª María do Mar Abelairas Guerreiro (BNG)